ಸುದ್ದಿ

 • ಚೇಂಬರ್ ತನ್ನ 100 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ.

  ಚೇಂಬರ್ ತನ್ನ 100 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ.

  ಎಲೆಕ್ರಮಾ ಎನ್ನುವುದು ಭಾರತದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 13 ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 17 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ 5 ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಪ್ರದರ್ಶಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ, ನಾವು ಈ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ore ರೆಕ್ಸೆಲೆಂಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ತಂಡವನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆಗಲು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ...
  ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
 • SAIPWELL 2016 ಇಂಡಿಯಾ ಎಲೆಕ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತದೆ

  SAIPWELL 2016 ಇಂಡಿಯಾ ಎಲೆಕ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತದೆ

  ಎಲೆಕ್ರಮಾ ಎನ್ನುವುದು ಭಾರತದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 13 ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 17 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ 5 ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಪ್ರದರ್ಶಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ, ನಾವು ಈ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ore ರೆಕ್ಸೆಲೆಂಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ತಂಡವನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆಗಲು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ...
  ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
 • ಸೈಪ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ 2014 ರ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿತು

  ಎಲೆಕ್ರಮಾ ಎನ್ನುವುದು ಭಾರತದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 13 ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 17 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ 5 ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಪ್ರದರ್ಶಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ, ನಾವು ಈ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ore ರೆಕ್ಸೆಲೆಂಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ತಂಡವನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆಗುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ...
  ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
 • ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಚೇಂಬರ್ ಚಾರಿಟಿ ಬಾಲ್

  ಎಲೆಕ್ರಮಾ ಎನ್ನುವುದು ಭಾರತದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 13 ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 17 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ 5 ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಪ್ರದರ್ಶಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ, ನಾವು ಈ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ore ರೆಕ್ಸೆಲೆಂಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ತಂಡವನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆಗುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ...
  ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು